ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Accounts & Revenue Section


 
Sl. Designation Present Incumbment  Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 General Manager (Accounts & Resource)  Sri Ramesh Kumar 9448998066     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Deputy General Manager(Finance & Budget) Smt.G.Manjula 9448994707     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Asst. General Manager (Finance &Resources) Sri.Mohan S R 9449598673     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Asst. General Manager (Pension) Sri.MohanKumar.R 9480837530     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Manager( Finance )  Sri Rachayyya.S 9480837514      
6 Manager( Pension )  Sri. Chandrashekhar.A I/c 9480810374      
7 Deputy General Manager  - (Accounts & Revenue) Smt.G.Renuka 9448499931     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Asst. General Manager (Accounts)  Sri. Rachappaji.R I/c 9449598671     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 Asst. General Manager (Revenue & Appeals) Sri.Basavaraju.B 9449598672     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 Manager(Accounts) Sri. Anand.K.N I/c 9480810354      
11 Manager(Revenue) Sri Basavanna 9480810348      
12 Asst. General Manager (Taxes) Sri.Ravikumar.T 9448994924     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.