ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Admin & HRD Section


 
Sl. Designation Present Incumbment  Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 General Manager (A & HR) Sri. Roopashree K KAS 9449598585     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Deputy General Manager (A&HR)  Sri. S.M.Suresh 9480810351     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Asst. General Manager ( (Admin&HR Smt Poornima 9448499944     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Manager, Admin-1 Sri. Sanjay.S.H. (I/c) 9480837512      
5 Asst. General Manager (Internal management) Smt. Poornima.S 9448994720     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Manager, (Internal management)  Sri. Tilak kumar (I/c) 9480837513      
7 Asst.General Manager (corporate communications) Sri. Chidanand H M 9448994343     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Head Clerk  Sri. Tilak kumar 9480837519