ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Commercial Section


Sl. Designation Present Incumbment  Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 General Manager ( Commercial) Sri.V Prakash I/c 9448499942     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Deputy General Manager -Regulatory Affairs-1 Sri.Rangaraju 9448994732     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Asst. General Manager - Regulatory Affairs-1 Smt. B.S.Bhuvaneshwari 9449598668     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Asst. General Manager - Regulatory Affairs-2 Smt.Anupama N.S 9448994350     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Deputy General Manager -Regulatory Affairs-2 Smt Tasneem Tabassum N.R 9448499963     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Asst. General Manager - Regulatory Affairs-4  Smt  9480837516     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Deputy General Manager (Commercial)  Smt Sujatha M K 9480810386     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Asst. General Manager-Commercial Smt.Chayakumari 9449598676     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 Asst. General Manager-RA-ACCOUNTS Smt.Manjula.C 9480810343     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 Manager(RA) Sri. Lakshadeep.M 9480841176      
11 Manager Smt Akshata        
12 Manager Kum Vidya