ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

EBC Section


Sl. Designation Present Incumbment  Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Deputy General Manager - EBC Smt.Swaroop Rani K.M 9480813535 0821-2417277 0821-2417277 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Deputy General Manager -Accounts(EBC)   9480837524     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Asst. General Manager ( - EBC Smt.Surekha K.P 9480837508     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Asst. General Manager-Accounts  - (EBC) Smt. S.R.Aruna 9448994369     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Manager(EBC)   9480816195