ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Internal Audit


 
Sl. Designation Present Incumbment  Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Chief General Manager (I/A) Sri. M.S.venkatesh 9448994703 0821-2417103   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Asst. General Manager ( (I/A)-1  Sri L.Chandrashekhar. 9449598645 0821-2417103   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Asst. General Manager ( (I/A)-2 Smt.D.N.Rathna 9448994702     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Manager, Audit Sri Madesh I/c 9480837515