ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

MD Section

 
 For any Electricity related complaint please contact 1912
 
Sl. Designation Present Incumbment  Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Managing Director Sri Manohar M Bevinamara   0821-2417101  0821-2417110 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Executive Assistant to Managing Director     0821-2344384   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 PS to Managing Director Sri. Ambikanath B.C.   (on contract)   0821-2417101 0821-2417110 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 MDA Cell
1 Executive Assistant to Managing Director     0821-2344384   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Asst. General Manager-Accounts  -Tracklead and special officer to MD Sri. Mahesh chandra 9448994800      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Manager MDA cell   9448994342       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.