ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Purchase Section


Sl. Designation Present Incumbment  Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 General Manager (Procurement) Sri .Nagabhushan 9448994705 0821-2417108 0821-2417109 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Deputy General Manager (Procurement) Sri.Somashekar.M.K 9448994709 0821-2417108 0821-2417109 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Asst. General Manager (Procuement) -1 Sri.Lokesh.S 9448994725     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Asst. General Manager (Procuement) -2 Sri.H.R.Rao 9480810349     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.