ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Vigilance Section


 
Sl. Designation Present Incumbment  Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Dy. Suptd of Police -Vigilence Sri.Suresh Babu 9448499964     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Executive Engineer - Vigilence Sri.L Lokesh 9448994716     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.