ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

ರೇಟಿಂಗ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳು

LT/HT Rating
Sl No Designation Area Mobile No.
1 Executive Engineer (MT) CESC 9448499962
2 A.E.E (MT) CESC 9449598591
3 A.E.E. (HT Rating & Transformer repair) Mysore 9448994738
4 A.E (HT Rating & Transformer repair) Mysore 9448994351
5 A.E.E. (LT Rating-1) Mysore 9448994739
6 A.E-1 (LT Rating-1) Mysore 9448994358
7 J.E-1 (LT Rating-1) Mysore 9448994359
8 J.E-2 (LT Rating-1) Mysore 9448994360
9 A.E.E. (LT Rating-2) Mysore 9448994731
10 A.E-1 (LT Rating-2) Mysore 9448994354
11 A.E-2 (LT Rating-2) Mysore 9448994355
12 A.E-3 (LT Rating-2) Mysore 9448994357
13 AE LT Rating Mysore 9448994356
14 A.E.E. (LT Rating-3) Nanjanagud 9448994367
15 Aec MT Rating Chamarajanagar 9448994368
16 AEE(E), HT/LT Rating Chamarajanagar 9448994892
17 JE LT Rating Chamarajanagar 9480837538
18 AEE(E), HT/LT Rating Kollegala 9448994348
19 A.E.E. (HT Rating,Madikeri) Madikeri 9449598629
20 A.E. (LT Rating,Hunsur) Hunsur 9448994827
21 AEE(LT Rating) madikeri 9480837511
22 AE HT Rating madikeri 9480837544
23 A.E.E. (H.T Rating) Mandya 9448994862
24 A.E. (H.T Rating) Mandya 9448994340
25 A.E-1 (L.T Rating) Mandya 9448994345
26 A.E-2 (L.T Rating) Mandya 9448994341
27 J.E-1 (L.T Rating) Mandya 9448994349
28 J.E-2 (L.T Rating) Mandya 9448994344
29 A.E. (L.T Rating)-Pandavpura Pandavapura 9448994342
30 A E E(E) LT Rating Hassan 9449598661
31 A.E-1(L.T.RATING) Hassan 9449598592
32 A.E-2(L.T.RATING) Hassan 9449598593
33 J.E-1(L.T.RATING) Hassan 9449598682
34 J.E-2(L.T.RATING) Hassan 9449598683
35 A E E(E) HT Rating Hassan 9448994937
36 A.E-2(H.T.RATING) Hassan 9449598600
37 A.E(HT RATING-CR PATNA) CR Patna 9449598687
38 A E E(E) LT Rating C.R.Patna 9449598545