ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಶೀರ್ಷಿಕೆ

2012-13ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ನಡೆದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಈ ಸಂಬಂಧ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .cys-295-dtd-28.05.2018

ಮೇಲೆ ದಾಖಲಿಸಿದವರು Jun 28, 2018

ವರ್ಗ Tax matters -GST