ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಯ್ಧೆಯ ೨೦೧೭ ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್ (Tax Deduction at source) ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-1257-dtd-14.12.2018

ಮೇಲೆ ದಾಖಲಿಸಿದವರು Dec 14, 2018

ವರ್ಗ Tax matters -GST