ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿಗಧಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ತಪದಾಖಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-1260-dtd-15.12.2018

ಮೇಲೆ ದಾಖಲಿಸಿದವರು Dec 15, 2018

ವರ್ಗ Tax matters -GST