ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮೇಲೆ ದಾಖಲಿಸಿದವರು ವರ್ಗ ಫೈಲ್
ಜಕಾತಿ ಸರಳೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ - ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ 07/10/2017 ಕೆ.ಇ.ಅರ್. ಸಿ ವಿಷಯಗಳು Simplification-of-tariff-Questionerie-for-Public-Response.pdf
PGRS Software: Mandating all new connection application submission online -reg 28/09/2017 ಸುದ್ದಿ CYS153-16-05-2016-CIRCULARMANDATING-ONLINEAPPLICATION.PDF
GST Registration Certificate of CESC. 29AACCC6636P1Z1 14/07/2017 ಸುದ್ದಿ GST-REG-CERTIFICATE.pdf
Fuel cost Adjustment Charges (FAC) Order Dated:22.06.2017 23/06/2017 ಸುದ್ದಿ FAC-For-2nd-Qtr.pdf
FAC-for-1st-Qtr.pdf
FAC-Order.pdf
Regarding Caller tune renewal/activation 3-1-2017 03/01/2017 ಸುದ್ದಿ Callertune-OM-CYS1086-3-1-2017.pdf
Letter-to-BSNL-cys1086-3-1-2017.pdf
CESC-Telephone-Directory--621.pdf
Implementation of 1912 as "called party pays" service 25/07/2016 ಸುದ್ದಿ 1912lettertoBSNLbangalore16-7-2016.pdf
BSNL CUG Mobile Connections : OMs/Circulars/Letters 05/04/2016 ಸುದ್ದಿ SIMfor-AETmandyahassanhunsur.pdf
SIMFORAETZonemychkodcircle.pdf
OMOFSIMtoCIRZonAETS.pdf
ExistingAETSSIMallotment16-11-2016.pdf
NewSIMallotmentAETSOMCYS870-15-11-2016.pdf
CYs24-6-04-2016-wc-1.pdf
Cys23-6-04-2016-wc-1.pdf
CYS13-dtd-04.04.2016.pdf