ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು

Centralized Customer care Center
Mobile

Electricity Complaints Help line:toll free 1912

Mobile Nos : 9448994777 /9448994888 /9448994999

 

Local Service Stations
Sl No SERVICE STATIONS SUBDIVISION MOBILE STD CODE LandLIne WORKING HOURS
1 CENTRAL CENTRAL 9448994833     24 HOURS
2 MANDI CENTRAL   0821 2520102 9:30 AM TO 9:00 PM
3 SIDDARHTH CENTRAL   0821 2472846 9:00 AM TO 9:00 PM
4 VARUNA RURAL CENTRAL 9448994785 0821 2599674 9:00 AM TO 10:00 PM
5 STERLING CHAMUNDIPURAM 9448994899 0821 2480900 24 HOURS
6 KADAKOLA CHAMUNDIPURAM 9448994788 0821 2596800 9:00 AM TO 8:00 PM
7 NRMOHALLA NRMOHALLA 9448994855 0821 2455784 24 HOURS
8 UDAYAGIRI JYOTHINAGAR 9448994759 0821 2452800 24 HOURS
9 JALPURI/JYOTHINAGARA JYOTHINAGAR 9448994759 0821 2479878 24 HOURS
10 KUVEMPUNAGAR KUVEMPUNAGAR 9448994866 0821 2560211 24 HOURS
11 RAMAKRISHNA NAGARA RAMAKRISHNA NAGARA 9449598581 0821 2340292 24 HOURS
12 JAYAPURA RAMAKRISHNA NAGARA   0821 2595844 9:00 AM TO 8:00 PM
13 VVMOHALLA VVMOHALLA 9449598599 0821 2510702 24 HOURS
14 METAGALLI VVMOHALLA 9448994852 0821 2581570 24 HOURS
15 BOGADHI HOOTAGALLI   0821 2343711 9:00 AM TO 9:00 PM
16 HOOTAGALLI HOOTAGALLI 9449598699 0821 2404922 24 HOURS
17 YELAWALA HOOTAGALLI   0821 2402853 8:30 AM TO 6:00 PM
18 NANJANAGUD NANJANAGUD 9449598523 08221 226241 24 HOURS
19 TN PURA TN PURA 9449598522 08227 261253 24HOURS
20 BANNUR BANNUR 9449598584 08227 275507 24 HOURS
21 HUNSUR HUNSUR 9449598688 08222 252056 9:00 AM TO 9:00 PM
22 CHAMARAJANAGARA CHAMARAJANAGARA 9449598666 08226 225038 24 HOURS
23 KOLLEGALA KOLLEGALA 9449597469 08224 253015 24 HOURS
24 MADIKERI  MADIKERI 9449598665 08272 228454 24 HOURS
25 MANDYA  MANDYA CITY SD 9449598655 08232 225995 24 HOURS
26 MADDUR MADDUR 9480841188 08232 232015 24 HOURS
27 MALAVALLI MALAVALLI 9480841199 08231 244999 24 HOURS
28 HASSAN  HASSAN CITY SD 9449598677 08172 250125 24 HOURS
29 SAKALESHPURA SAKALESHPURA 9480810334 08173 244178 10:00 AM TO 5:30 PM
30 ALUR ALUR 9480810331 08170 218233 8:00 AM 8:00 PM
31 BELUR BELUR 9480810332 08177 222223 9:00AM TO 10:00 PM
32 CHANNARAYAPATNA CHANNARAYAPATNA 9448998840 08176 252044 24 HOURS
33 ARSIKERE ARSIKERE 9448994928 08174 232302 24 HOURS
34 HOLENARASIPURA HOLENARASIPURA 9480837523 08175 274213 24 HOURS