ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

ಉಪ ಕೇಂದ್ರಗಳು

Sub Stations
Station Name Division Mobile STD Code Phone Fax Email
DEVANOOR CITY AREA DIVISION 9449598455   2454300    
DODDAKERE CITY AREA DIVISION 9449598444   2454344-2421352    
FTS CITY AREA DIVISION 9449598422   2454322-2455602    
KADAKOLA CITY AREA DIVISION 9449598401-9448491729   2596546    
MEGALAPURA CITY AREA DIVISION     2594450    
SOUTH CITY AREA DIVISION 9449598499   2454399-2482238    
DEVANUR RURAL AREA DIVISION 9449598472 8221 221616    
NANJANAGUDU RURAL AREA DIVISION 9449598412 8221 226283    
HULLALLI RURAL AREA DIVISION 9448994923 8221 220127    
SUTTUR RURAL AREA DIVISION 9449598486 8221 232030    
BANNUR RURAL AREA DIVISION 9449598418 8221 275340    
TN PURA RURAL AREA DIVISION 9449598417 8221 261349    
THALAKADU RURAL AREA DIVISION 9449598487 8221 273202    
MOOGUR RURAL AREA DIVISION 9449598496-9448499952        
BILIKERE HUNSUR 9449598415 8222 240177    
HUNSUR HUNSUR 9449598414 8222 252142    
HANAGODU HUNSUR 9448499948 8222 211100    
K.R.NAGAR HUNSUR 9449598416 8223 262133    
CHUNCHANAKATTE HUNSUR 9448499947 8223 214444    
BETTADAPURA HUNSUR 9449598473 8223 275593    
PIRIYAPATTANA HUNSUR 9449598420 8223 273919    
BYLAKUPPE HUNSUR 9448499950 8223 254821    
HD.KOTE HUNSUR 9449598421 8228 255244-263139    
SANTHESARGUR HUNSUR 9449598474 8228 263272    
HAND POST HUNSUR 9448994925 8228 958228    
HAMPAPURA2 HUNSUR 9448499951-9741931505 8228 267544    
RAVANDUR HUNSUR          
G. VODDRAGUDI HUNSUR          
DODDARAYAPET CHAMARAJANAGARA 9449598448 8226 222599    
CHANDAKAVADI CHAMARAJANAGARA 9448994780 8226 233403    
HARAVE CHAMARAJANAGARA 9448499933 8226 235017    
HONNALLI 66 KV CHAMARAJANAGARA *** 8226 296969    
SANTHEMARAHALLI CHAMARAJANAGARA *** 8229 240303    
PANYADAHUNDI CHAMARAJANAGARA ***   230288    
ATTI GOOLIPURA CHAMARAJANAGARA 9448499934 8226 211321    
BEGUR CHAMARAJANAGARA 9449598450 8229 231248    
BOMMALAPURA CHAMARAJANAGARA   8229 239199    
GUNDULPET CHAMARAJANAGARA 9449598449 8229 222241    
TERAKANAMBI CHAMARAJANAGARA 9448994924 8229 232255    
HANGALA CHAMARAJANAGARA 9449598530 8229 233080    
COWDALLI KOLLEGAL 9449598442 8225 270125    
DODDAINDUVADI KOLLEGAL 9449598443 8224 263250    
HANNUR KOLLEGAL 9449598476 8224 268827    
KOLLEGALA KOLLEGAL 9449598445 8224 253015    
MADUVANAHALLY KOLLEGAL 9449598475 8224 210088    
SATHEGALA KOLLEGAL 9900119104 8224 262113    
RAMA PURA KOLLEGAL ***        
MARTALLI KOLLEGAL ***        
P.G.PALYA KOLLEGAL 9448499906        
YALANDUR KOLLEGAL 9448499932-9448272838 8226 240844    
MADIKERI MADEKERI 9449598622 8272 225685    
MURNAD MADEKERI 9449598623 8272 232055    
PONNAMPET MADEKERI 9449598462 8274 261390    
SRIMANGALA MADEKERI 9449598628 8274 246218    
SIDDAPURA MADEKERI 9449598626 8274 258222    
VIRAJPET MADEKERI 9448499995-9449598627 8274 257538    
KUSHAL NAGAR MADEKERI 9449598464 8276 274315    
SUNTIKOPPA MADEKERI 9448499965-9449598624 8276 262222    
SOMAVARPET MADEKERI 9449598625 8276 281989    
SHANIVARASANTHE MADEKERI 9449598616 8276 283421    
BASARALU ADDL. MANDYA 9449598427 8232 276862    
HAMPAPURA ADDL. MANDYA 9449598426 8232 219220    
MANDYA ADDL. MANDYA 9449598479 8232 224052    
MANDYA KIADB ADDL. MANDYA 9449598424 8232 223688    
TUBINAKERE ADDL. MANDYA 9449598446 8232 211272    
KOLKARANADODDI ADDL. MANDYA 9449598506        
CHIKKA MANDYA ADDL. MANDYA 9448499940-9448494024        
KM DODDI MANDYA O&M 9449598482 8232 235818    
DUNDANAHALLI MANDYA O&M 9449598430-9980631509 8232 279614    
HONNALGERE MANDYA O&M 9449598428 8232 213388    
KOPPA MANDYA O&M 9449598429 8232 248169    
MADDUR MANDYA O&M 9449598425 8232 232107    
BG PURA MANDYA O&M 9448499937 8231 240219    
HALGUR MANDYA O&M 9449598481 8231 294005    
KIRUGAVALU MANDYA O&M 9449598432 8231 249004    
MALAVALLI MANDYA O&M 9449598431 8231 242043    
T.K.HALLI MANDYA O&M 9449598403 8231 218171-214263    
S.F.C.SHIVA MANDYA O&M 9901236578 8231 247015    
JAKKANAHALLY PANDAVAPURA 9449598478 8230 215740    
PANDAVAPURA PANDAVAPURA 9449598434 8236 255241    
CHINAKURALI PANDAVAPURA 9449598503-9972267013        
ARAKERE PANDAVAPURA 9449598423 8236 259222    
BELAGOLA PANDAVAPURA 9449598436 8236 257248    
SR PATNA PANDAVAPURA 9449598435 8236 252840    
GARUDANA UKKADA PANDAVAPURA 9449598452        
KR PET PANDAVAPURA 9449598437 8230 262357    
KIKKERI PANDAVAPURA 9449598483 8230 265642    
SANTHEBACHAHALLY PANDAVAPURA 9448499935-9448999983 8230 266600-266741    
BUKANKERE PANDAVAPURA 9449598480 8230 211411    
AKKIHEBBAL PANDAVAPURA 9449598497 8230 210444    
SHEELNERE PANDAVAPURA 9449598498        
HUYOGANAHALLY PANDAVAPURA 9448499959        
ANEGOLA PANDAVAPURA 9448499936-9448999981        
THARIPURA PANDAVAPURA 9448499938        
ADDIHALLY NAGAMANGALA 9449598440 8234 284072    
BG NAGAR NAGAMANGALA 9449598439 8234 287819    
NAGAMANGALA NAGAMANGALA 9449598438 8234 286245    
HARADANA HALLI NAGAMANGALA 9449598502 8234 208030    
GUDDENAHALLI NAGAMANGALA 9449598501        
CHIKKANDAGOLA HASSAN 9449598490 8172 246500    
DUDDA HASSAN 9449598493 8172 223679    
HASSAN HASSAN 9449598461 8172 268466    
RAMESHWARA NAGARA HASSAN 9449598467 8172 240346    
SHANTHI GRAMA HASSAN 9449598489 8172 258029    
SALAGAME HASSAN 9449598508 8172 290366    
BASAVAGATTA HASSAN 9449598514 8172 290804    
GORUR HASSAN 9449598510 8172 299514    
KANDALLI HASSAN 9449598515 8172 290054    
MOSALE HOSHALLY HASSAN 9448499910 8172 228088    
MAGGE HASSAN 9449598463 8170 219212    
BELUR HASSAN 9449598456 8177 222288    
HALEBEEDU HASSAN 9449598458 8177 273258    
GANGUR HASSAN 9448499912 8177 299514    
GENDEHALLY HASSAN 9448499911 8177 290505    
HAGARE HASSAN 9448499914 8177 291100    
AREHALLI HASSAN 9448499916 8177 290606    
SAKALESHAPURA HASSAN 9449598469 8173 230076    
YESLOOR HASSAN 9449598471 8173 278433-278488    
HANBAL HASSAN 9448499915 8173 290030    
BALUPETE HASSAN 9448499913 8173 247122    
CHANNARAYAPATNA C.R. PATNA 9449598457 8176 252126    
HIRISAVE C.R. PATNA 9449598495 8176 226611    
S BELAGOLA C.R. PATNA 9449598470 8176 257469    
UDAYAPURA C.R. PATNA 9449598494 8176 272080    
DIDIGA C.R. PATNA 9449598509 8176 231470-290744    
MATTANAVILE C.R. PATNA 9449598517 8176 290231    
RAMPURA C.R. PATNA 9449598468 8176 239111    
BAGUR C.R. PATNA 9449598454 8176 251070    
BYRAPURA C.R. PATNA 9449598528        
YACHANAHALLY C.R. PATNA 9448998834 8176 280240    
SATHENAHALLY C.R. PATNA   8176 292111    
ARSIKERE ARASIKERE 9449598406 8174 232719    
KALLUSADARAHALLY ARASIKERE 9448499917 8174 290372    
BANAVARA ARASIKERE 9449598407 8174 235464    
DM KURKE ARASIKERE 9449598409 8174 288227    
GANDSI ARASIKERE 9449598408 8174 220653    
JAVAGAL ARASIKERE 9449598410 8174 271465    
GERUMARA ARASIKERE 9449598513 8174 229999    
KONDENALU ARASIKERE 9449598512 8174 299022-294061    
SALIGRAMA H.N. PURA 9449598419 8223 284075    
MIRLE H.N. PURA 9448499949-9448994997 8223 282051    
HALLI MYSORE H.N. PURA 9449598459 8175 260786    
HANGARAHALLI H.N. PURA 9449598460 8175 265382    
HN PURA H.N. PURA 9449598451 8175 273444    
SOMANAHALLI H.N. PURA 9449598492 8175 269599-269599    
SINGAPURA H.N. PURA 9449598491 8175 280080-290215    
HARIHARAPURA H.N. PURA 9449598511 8175 280125    
HADAVANAHALLY H.N. PURA 9449598516 8175 258300    
BANDISHETTYHALLY H.N. PURA 9449598527 8175 290615    
DODDAKADANUR H.N. PURA 9449598526 8175 290576    
KADAVINA KOTE H.N. PURA 9448499923-9448998833 8175 290003    
MALLALI H.N. PURA 9448499925 8175 293011    
DODDALLI H.N. PURA 9448499924 8175 280134    
ARAKALAGUDU H.N. PURA 9449598453 8175 221043    
RN PURA H.N. PURA 9449598465 8175 225546    
MALLIPATNA H.N. PURA 9449598507 8175 291047-246466    
BYCHANAHALLY H.N. PURA 9449598518 8175 241411    
CHIKKABHOMMANA HALLI H.N. PURA 9448499927 8175 289160    
HARADANAHALLY H.N. PURA          
DODDAMAGGE H.N. PURA 9448499928