ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

 
 
 
 

 

 

APR for FY-19 and ARR/ERC for FY-21 of CESC,Mysuru
 
English Version
 
 
Kannada Version 
 
 
Reply to KERC Preliminary Observation
 
 
 
 
 
 
Tariff Application for 5th Control Period (FY -20-22) under MYT framework &  Revision of Tariff for FY-20
 
 
 
VOLUME-1
 
 
 
 
 
 
VOLUME-2
 
 
 
 
 

CESC Tariff Order 2018 

Summary of Tariff order 2018  Kannada / English 

Tariff Filing for FY 19

 CESC Replies to Preliminary Observations 

         APR FY17 Vol-I 

        APR FY17 Vol-II 

        APR FY17 Vol-III 

        APR FY17 Vol-IV 

        ERC FY19 ENG Vol-I 

        ERC FY19 ENG Vol-II 

        ERC FY19 KAN Vol-I 

        ERC FY19 KAN Vol-II 

       ERCFY19-English-paper-notification 

 

Commission's order dated 19.07.2017 on the applicability of HT-4 tariff schedule to guest houses/TBs run in Govt. buildings by state /central Government   

 Circular and ISD ready reckoner as per Tariff order 2017 

 

CESC Tariff Order 2017 

Tariff order 2017 summary Kannada / English 

 

Notification of Public Hearing (22.02.2017)

Tariff Filing for FY 18 

  • Paper Notification               English    /    kannada 

 

 

 

 

Tariff Plan 2016-17