ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

ವಿಚಕ್ಷಣಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು

Vigilance contacts
1 Superintendent of Police   9448499964
2 Dy.Superintendent of Police Mysore 9448994735
3 Circle inspector Mysore 9448994736
4 A.E.E. (Vigilance) Mysore 9448994737
5 A.E. (Vigilance) Mysore 9449598656
6 Vigilence Police Inspector Mandya 9448994919
7 A.E.E. (Vigilance) Mandya 9448994863
8 AE(Vigilance) Mandya 9449598657
9 Circle Inspector Hassan 9448994935
10 A.E.E. (Vigilance) Hassan 9448994936
11 AE(Vigilance) Hassan 9449598658
12 AEE(E), Vigilance,chnagara Chamarajanagar 9448994926
13 AE(E), Vigilance,chnagara Chamarajanagar 9449598659
14 AEE(E), Vigilance,Madikeri Madikeri 9448499902
15 Vigilence Police Inspector Madikeri 9449598620