CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Notification

Title

ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಾತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ GSTIN Registration No. ಪಡೆದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಗಮ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ cys-1079-13.11.2019

Created On Nov 14, 2019

Category Finance,Tax matters -GST