ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

Provisional selection LIst of JLM announced, Pls see recruitment section for more details. ; Tariff Filing FY18; ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಬಂಧಿತ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು ಶುಲ್ಕ ರಹಿತ 1912 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ; ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೊಬೈಲ್ ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರವು ಸಹ ಪಾವತಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

CESC, Mysore

NOTIFICATIONS
  • 2011-12 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ನಡೆದ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಡಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ Read more..
  • Deputing of Senior Assistant/Assistant Account Officers to attend the Training on BIPS and MIS modules of RAPDRP Part-A Project by Track leads Read more..
LOAD MANAGEMENT

ಪ್ರಸ್ತುತ ದೈನಂದಿನ ಪೀಕ್ ಲೋಡ್

1116 MW

ಪ್ರಸ್ತುತ ದೈನಂದಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ

22.2 MU

 

ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ನ್ಯೂಸ್