ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

ಚಾವಿಸನಿ, ಮೈಸೂರು

ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
  • 2019-20ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೋನಸ್ ಪೂರ್ವಕ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-683-dtd-22.08.2019 Read more..
  • ಖಾಯಂಗೊಳಿಸಿದ ಕಂದಾಯ ಸಹಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಅರ್ಹ ಭತ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವೇತನ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ Read more..
ಲೋಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್

ಪ್ರಸ್ತುತ ದೈನಂದಿನ ಪೀಕ್ ಲೋಡ್

948.86 MW

ಪ್ರಸ್ತುತ ದೈನಂದಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ

16.20 MU

ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ನ್ಯೂಸ್

  • PGRS Software: Mandating all new connection application submission online -reg View more..
  • GST Registration Certificate of CESC. 29AACCC6636P1Z1 View more..
  • Fuel cost Adjustment Charges (FAC) Order Dated:22.06.2017 View more..
  • Regarding Caller tune renewal/activation 3-1-2017 View more..
  • Implementation of 1912 as "called party pays" service View more..