ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

ಚಾವಿಸನಿ, ಮೈಸೂರು

ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
  • ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವಿರುಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ 13939-41-dtd-17.10.2019 Read more..
  • ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತುcys-970-dtd-17.10.2019 Read more..
ಲೋಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್

ಪ್ರಸ್ತುತ ದೈನಂದಿನ ಪೀಕ್ ಲೋಡ್

1063.36MW

ಪ್ರಸ್ತುತ ದೈನಂದಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ

25.36MU

ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ನ್ಯೂಸ್

  • PGRS Software: Mandating all new connection application submission online -reg View more..
  • GST Registration Certificate of CESC. 29AACCC6636P1Z1 View more..
  • Fuel cost Adjustment Charges (FAC) Order Dated:22.06.2017 View more..
  • Regarding Caller tune renewal/activation 3-1-2017 View more..
  • Implementation of 1912 as "called party pays" service View more..