ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

ಚಾವಿಸನಿ, ಮೈಸೂರು

ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
  • Feeder code OM cys-1183 Dated 04.12.2019 Read more..
  • ವಿಭಾಗವಾರು ಮಾಸಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ, ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ವೀಕರಣದ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಾಳೆ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗು ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ - ದಿನಾಂಕ:12/12/2019.cys-1185-dtd-04.12.2019 Read more..
ಲೋಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್

ಪ್ರಸ್ತುತ ದೈನಂದಿನ ಪೀಕ್ ಲೋಡ್

1189.48.MW

ಪ್ರಸ್ತುತ ದೈನಂದಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ

19.79MU

ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ನ್ಯೂಸ್

  • PGRS Software: Mandating all new connection application submission online -reg View more..
  • GST Registration Certificate of CESC. 29AACCC6636P1Z1 View more..
  • Fuel cost Adjustment Charges (FAC) Order Dated:22.06.2017 View more..
  • Regarding Caller tune renewal/activation 3-1-2017 View more..
  • Implementation of 1912 as "called party pays" service View more..